Wesele Żory

Nasza sala może pomieścić nawet

100 osób

Cena za 
osobę

350 zł

Obiad, ciepłe kolacje, zimna płyta, słodkości

do wyboru

Świeże kwiaty i inne dekoracje

w cenie

W cenie zawarte

Jedzenie i napoje:

– Tra­dy­cyj­ne przy­wi­ta­nie chle­bem i solą oraz toast za zdrowie Nowożeńców,
– Obiad (zupa, 3 ka­wał­ki mięsa na osobę, 4 su­rów­ki/sa­łat­ki, do­dat­ki ziem­nia­cza­ne)
– Pa­te­ry owo­ców se­zo­no­wych,
– Cia­stecz­ka kru­che (ule, orzesz­ki, ma­śla­ne, ko­ko­san­ki, be­zi­ki, ku­lecz­ki ko­ko­so­we w bia­łej i mlecz­nej cze­ko­la­dzie), różne ro­dza­je cu­kier­ków,
– 5 ro­dza­jów ciast,
– Deser do wy­bo­ru ( kopy, szpaj­zy, lody ze świe­ży­mi owo­ca­mi i musem, ti­ra­mi­su),
– Tort we­sel­ny ude­ko­ro­wa­ny we­dług ży­cze­nia No­wo­żeń­ców,
– 10 ele­men­to­wa zimna płyta,
– 3 ko­la­cje,
– Soki 100% – 0,5 l na osobę,
– Na­po­je ga­zo­wa­ne (cola, fanta, spite, tym­bark sok, woda ga­zo­wa­na i nie­ga­zo­wa­na w szkla­nych bu­tel­kach 0,25l) – 1litr na osobę,
– W
oda nie­ga­zo­wa­na w dzban­kach z cy­try­ną bez li­mi­tu,
– K
awa i her­ba­ta (ser­wo­wa­na przez ob­słu­gę) bez li­mi­tu,
– Opa­ko­wa­nia jed­no­ra­zo­we oraz usłu­ga pa­ko­wa­nia

De­ko­ra­cja Sali:

– Świe­że kwia­ty na sto­łach,
– Złote sker­tin­gi,
– Białe ob­ru­sy,
– Płó­cien­ne ser­wet­ki,
– Białe po­krow­ce na krze­sła i złote ko­kar­dy,
– Świecz­ni­ki,
– Pro­fe­sjo­nal­na ob­słu­ga kel­ner­ska dys­po­zy­cyj­na do końca we­se­la,
– De­ko­ra­cja sto­łów tiu­lem lub sa­ty­ną w wy­bra­nym przez Pań­stwa Mło­dych ko­lo­rze

Pre­zent dla No­wo­żeń­ców: (1 do wy­bo­ru)

– chata wiej­ska
– foto budka
– pokój dla No­wo­żeń­ców
– napis Love
– wina mu­su­ją­ce na toast
– wina obia­do­we

Za dodatkową opłatą

Do Pań­stwa dys­po­zy­cji 4 po­ko­je ho­te­lo­we

nr 1 – 4 osoby
nr 2 – 2 oso­bo­wy- moż­li­wość do­staw­ki
nr 3 – 4 oso­bo­wy- moż­li­wość do­staw­ki
nr 4 – 6 oso­bo­wy

Pokoje dla naszych gości weselnych:

Pokój jednoosobowy 100zł / doba
Pokój dwuosobowy 180zł / doba
Pokój wieloosobowy 80zł za osobę / doba
Pokój do dyspozycji gości, na czas trwania przyjęcie – 80zł

Śniadanie dodatkowo płatne 35zł / osoba

Cena podlega negocjacji w zależności od ilości gości.

Warto pomyśleć także o:

– Bar­man
– Fon­tan­na cze­ko­la­do­wa
– Ślub w ple­ne­rze
– Prze­jażdż­ka ka­ro­cą dla Mło­dej Pary i gości
– Okrą­głe stoły
– Stół słod­ko­ści
– Dj
– Napis LOVE

Po więcej szczegółów przewiń stronę w dół

Fontanna czekoladowa

Cze­ko­la­do­wa fon­tan­na to eks­cy­tu­ją­cy do­da­tek do każ­de­go przy­ję­cia we­sel­ne­go. 

Dla wielu cze­ko­la­da to spo­sób na chan­drę, szyb­kie i smacz­ne małe co nieco. My po­nad­to uwa­ża­my, że cze­ko­la­da to świet­ny spo­sób na in­te­gra­cję.

Za­nu­rzo­ne w ka­ska­do­wo pły­ną­cej cze­ko­la­dzie owoce, pian­ki, rurki czy wafle staną się praw­dzi­wa ucztą dla pod­nie­bie­nia tych, któ­rzy ule­gną ape­tycz­nej po­ku­sie.

Barman na weselu

We­sel­ny Bar – coś co wy­róż­ni Twoje we­se­le, uczy­ni go nie­po­wta­rzal­nym i atrak­cyj­nym.

Za­skocz swo­ich gości i za­proś ich na we­sel­ną im­pre­zę z ko­lo­ro­wy­mi drin­ka­mi i pro­fe­sjo­nal­nym bar­ma­nem.

Kartę drin­ków przy­go­to­wu­je­my in­dy­wi­du­al­nie dla każ­de­go klien­ta. Ofe­ru­je­my rów­nież pro­fe­sjo­nal­ne do­radz­two w do­bo­rze al­ko­ho­li.

Cena 1800zł

Artykuły dekoracyjne

Każde przyjęcie weselne, imprezę okolicznościową traktujemy indywidualne, przygotowując scenariusz dobrany dla każdego z osobna. Starannie dobrane dodatki, uwzględnione życzenia naszych klientów, tworzą niepowtarzalna atmosferę przyjęcia. Podziel się z Nami swoim pomysłem, życzeniem a my je spełnimy.

Ślub w plenerze

Marzy Wam się ślub w ple­ne­rze? Z nam wszyst­ko jest moż­li­we.

Na­szym przy­szłym Mło­dym Parom pro­po­nu­je­my ce­re­mo­nię za­ślu­bin w….. ogro­dzie.

Ka­me­ral­na at­mos­fe­ra, pięk­ne de­ko­ra­cje, czer­wo­ny dywan spra­wią iż, Wasz szcze­gól­ny dzień bę­dzie ory­gi­nal­ny, wy­jąt­ko­wy i na za­wsze za­pad­nie w pa­mię­ci gości.

Za­pra­sza­my….

Torty weselne i okolicznościowe

Dla każdej pary nowożeńców, dzień ślubu kojarzy się z czymś wyjątkowym i niezapomnianym. Ważne jest aby wszystkie szczegóły były dopracowane i ,,zapięte na ostatni guzik”. Wkładając w naszą pracę całe serce i zaangażowanie, staramy się aby przygotowany przez nas tort weselny był wyjątkowy i przyniósł nie tylko odczucia wizualne ale przede wszystkim smakowe.

Słodki stół

…..bo Miłość jest słodka.

Okrągłe stoły

Wesele to szczególna uroczystość nie tylko dla pary młodej, ale również dla ich najbliższych, rodzin i przyjaciół. To okazja zarówno do wyrażenia radości z tak ważnego dla nich wydarzenia, ale i możliwość spotkania, niekończących się rozmów i spędzania rewelacyjnego czasu wśród gości. Dlatego właśnie istotną kwestią jest ustawienie stołów.

Okrągłe stoły są alternatywą dla osób, które szukają niestandardowych rozwiązań, są bardziej intymne, dzięki nietypowemu ustawieniu zapewniają gościom większą swobodę rozmowy.

Opcja okrągłych stołów jest dodatkowo płatna.