Dom weselny Żory

Od 1991 roku kom­plek­so­wo or­ga­ni­zu­je­my przy­ję­cia oko­licz­no­ścio­we, we­se­la, ban­kie­ty. Przez te wszyst­kie lata zmie­nia­li­śmy się dla Pań­stwa, aby móc ofe­ro­wać Pań­stwu wspa­nia­łą pol­ską kuch­nię, przy­ja­zną at­mos­fe­rę oraz życz­li­wą i pro­fe­sjo­nal­ną ob­słu­gę. Pro­po­nu­je­my Pań­stwu spraw­dzo­ne menu, z moż­li­wo­ścią do­ko­ny­wa­nia zmian oraz in­dy­wi­du­al­ny sce­na­riusz każ­de­go przy­ję­cia. Dys­po­nu­je­my dwie­ma kli­ma­ty­zo­wa­ny­mi sa­la­mi – łącz­nie około 115 miejsc. Za­jazd Ro­jan­ka po­sia­da wła­sny par­king dla gości, plac zabaw dla dzie­ci, ogród oraz po­ko­je go­ścin­ne dla 20 osób. Lokal czyn­ny jest co­dzien­nie od go­dzi­ny 12:00 do 22:00.

Za­pra­sza­my na spo­tka­nie w celu przed­sta­wie­nia szcze­gó­ło­we­go menu, wol­nych ter­mi­nów oraz peł­nej ofer­ty. Przed spo­tka­niem pro­si­my o wcze­śniej­szy kon­takt te­le­fo­nicz­ny lub ma­ilo­wy.

Firma Za­jazd „Ro­jan­ka”  wie­rzy, że to Pra­cow­ni­cy two­rzą silną markę i re­pu­ta­cję na rynku. To dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu na­szych Pra­cow­ni­ków Za­jazd Ro­jan­ka cie­szy się tak dużym uzna­niem wśród Klien­tów.

Do­ce­nia­jąc wie­lo­let­ni wy­si­łek osób pra­cu­ją­cych w na­szej fir­mie, pra­gnie­my do­ce­niać i w dal­szym ciągu in­we­sto­wać w kadrę pra­cow­ni­czą.

Po­przez uczest­nic­two w pro­jek­cie re­ali­zo­wa­nym przez PARP „Spo­łecz­na Od­po­wie­dzial­ność Biz­ne­su” wpro­wa­dzi­li­śmy wiele ini­cja­tyw ma­ją­cych na celu stwo­rze­nie jesz­cze przy­jaź­niej­sze­go miej­sca pracy.

Re­ali­zu­je­my wdra­ża­nie sys­te­mu ko­mu­ni­ka­cji we­wnętrz­nej, ela­stycz­nych gra­fi­ków pra­cow­ni­czych a także or­ga­ni­za­cję cy­klicz­nych spo­tkań w ra­mach, któ­rych dzie­li­my się po­my­sła­mi słu­żą­cy­mi wdra­ża­niu uspraw­nień. Ko­or­dy­nu­je­my rów­nież sys­tem cy­klicz­nych szko­leń roz­wi­ja­ją­cych kom­pe­ten­cje na­szej kadry.

Wie­rzy­my, że przy­ja­zne śro­do­wi­sko pracy mo­ty­wu­je kadrę pra­cow­ni­czą do peł­ne­go za­an­ga­żo­wa­nia, które na co dzień mają oka­zję do­świad­czać nasi Klien­ci.

Sala przyjęć Żory

komunia żory

Komunie

przyjęcia rodzinne żory

Przyjęcia rodzinne, jubileusze

chrzciny żory

Chrzciny i roczki

wesele żory

Bankiety

stypa żory

Stypy

Sala weselna Rojanka